23 August - Tuesday - 07 Bhaadon - Hukamnama

Posted by Raman Sangha on

ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਦੀਨਾ 

ਤੁਮਰੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ 

सरब धारन प्रतिपारन इक बिनउ दीना
तुमरी बिधि तुम ही जानहु तुम जल हम मीना

Sarab ḏẖāran parṯipāran ik bino ḏīnā.

Ŧumrī biḏẖ ṯum hī jānhu ṯum jal ham mīnā.

You support and cherish all; I am meek and humble - this is my only prayer. You alone know Your Way; You are the water, and I am the fish.

ਹੇ ਸਾਈਂ! ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ, ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਛੀ।

                                                                     SGGS Ang 1005

0 comments

Leave a comment